ผ่านมาแล้ว

P̄h̀ān mā læ̂w

   

คำศัพท์ที่เรียนแล้ว: 0/20

ข้อผิดพลาดจนถึงขณะนี้: 0

Feedback