ไม่แข็งแรง

Mị̀ k̄hæ̆ngræng

   

คำศัพท์ที่เรียนแล้ว: 0/20

ข้อผิดพลาดจนถึงขณะนี้: 0

Feedback